Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

H2020Nov23

2008. December 16., Kedd 07:32

Gálok eredete

Írta:  Práczki István
Értékelés:
(30 szavazat)
Thierry Amadé francia történész, aki Atilla- és a magyarok történetét megírta, a „franciák” Trójából származásáról tud, akik akkor még nem „franciák”, hanem gálok, (gallok) latinosan gallusok voltak, akiket a korabeli krónikák sicam­ber- eknek neveztek. Ők, akik természetesen a szik-emberek, a lebarnult közel-keleti jövetelű mór-avarok, akik a Kárpát Medencében töltöttek el jó néhány száz esztendőt, ha nem ezer évet. Természetesen más neveken

 GÁLOK EREDETE

(Sicambria jelenség és a „franciák”)

A nagy Francia Krónika szerint a trójai vereség után Priamos király unokája megindult a tengeren és folyók mentén a szárazföld belsejébe. Stratégiai számítások szerint azonban majd egy fél évezredet töltöttek el a Kárpát Medencében, aminek "kitudja miért” ma már nyoma sincs. Ennek oka részben az volt, hogy a szittya eredetű euráziai népeket sok-tucat indokolt, vagy módon nevezték el a középkori krónikaírók.
A „franciák” kétségkívül az egyik olyan nép, melynek legalább egy tucat olyan neve volt, melyet ma már senki sem „akar” felismerni, mert akkor a valódi név feltűnése mögött lapuló történelmi botrányokról /nép-írtásról/ is illene tudni. Keleti és nyugati frank, keleti, vagy nyugati gót, a száli frankok, gallok, kelták, aquitánok, burgondiak, armoritánok, bretonok, gaszkonyiak, savojárdok , vendé-iek stb. mind más gyökerű és nyelvű népek voltak, akiket a „Nagy Francia-Forradalom” katlanában főztek össze egy modern „kozmopolitum­má”, melynek lényege az, hogy ma már nemcsak az őstestvér frank-gót „német” népet tekintik ellenségnek, hanem ősi-énjüket kereső „belföldi- francia nemzetiségeket” a bretonokat, baszkokat és korzikaiakat /stb/ is. Kik is hát akkor a franciák?

Thierry Amadé francia történész, aki Atilla- és a magyarok történetét megírta, a „franciák” Trójából származásáról tud, akik akkor még nem „franciák”, hanem gálok, (gallok) latinosan gallusok voltak, akiket a korabeli krónikák sicam­ber- eknek neveztek. Ők, akik természetesen a szik-emberek, a lebarnult közel-keleti jövetelű mór-avarok, akik a Kárpát Medencében töltöttek el jó néhány száz esztendőt, ha nem ezer évet. Természetesen más neveken. Ők lehettek az ősi gepidák, avar- dákok, szarmaták, carpok stb. Ez viszont biztos, hogy a SICAMBER jelző az a kulcsszó, melyet a „modern- franciák” eldobtak, nehogy valaki ki tudja nyitni a népek eredetének a titkait őrző ókori varázskönyveket őrző szentélyének titkos ajtaját.

Ez a nyugati krónikák által többször is megemlített titokzatos városnév, meglepő módon nem izgatta fel történészeinket. Tudnak ugyan róla, de nem törődtek vele. Úgy látszik, nem tartották magukhoz méltó feladatnak Atilla fővárosát keresni. (Holott sokkal inkább attól félhettek, hogy megtalálják, és akkor baj van, mert újra kezdhetik írni a középkor történelmét!) Ergó, inkább fölényesen kijelentették, hogy az ilyen fantázia- elnevezésekkel, mint Sicambria nem érdemes /?/ foglalkozni.

Mi ezen persze sem csodálkozunk, elvégre miért lenne pld, a finnugoros MTA érdeke, hogy kiderüljön; miszerint Sicambria most is itt van, mégpedig a mai Magyarország kellős közepén.
A jelek azt bizonyítják, hogy a mai „összehasonlító nyelvész tudósoknak” fogalmuk sincs /?/ arról, hogy a sicamber (szikamber) szó mit is jelenthet. Márpedig az Atilla-halála utáni korban sok idevágó jelzést találhattak, melyeket érdemes lett volna alaposan elemezni. Hamar meglelhették volna a titkot, nevezetesen azt, hogy a francia sicamberek mi közük van a Kárpát- Medencéhez. Kezdjük azonban a franciák ma ismert eredet- történéseikkel.

 

A Trójából, Kis-Ázsiából menekülő gallok< gálok (gall-sicamber< avarok) a hazánkba, a Kárpát- Medencébe érkeztek, ahol több száz /talán ezer/ évet laktak, amiről a mai francia történelem, ki tudja miért, de megfeledkezett. Arról ugyan említést tesznek, hogy fővárost is építettek maguknak, melyet a mellette lévő hegy miatt Sicambriának neveztek el. Ők alapították tehát azt a várost, melyet jóval később Atilla újjáépített és a Hun Birodalom fővárosává tette. Ezt a közlést viszont a magyar történelemtudomány sem tudja hová tenni, mert képtelen beazonosítani a város nevét és helyét, mert már nem tud „ős-magyarul”. Ha ugyanis tudna, akkor sejthetne valamit a szik- ember< avarok- építette várról és városról.

Az ősnyelv és ősírás ferdítéseit lefaragva rekonstruálni lehet a korabeli fogalmakat. Ha ezt megteszik, akkor talán arra is rájöhettek volna, hogy a mai ”Visegrád” viseli az ősi város nevét. A francia krónika szerint ugyanis a várost egy nagy folyó mellett, egy Sycan nevű hegyen építették. Mindenek előtt azt kell tudni, hogy a nőelvű népek, így a hunok is, mindig nagy folyók mellett építették fel nagy városaikat. (A folyó ugyanis az ő eltartó anyjuk volt. A Duna –FO= Anud= Anyud< Anyád, vagyis az Istennőjük volt. A Duna „latin” neve= Ister az Istent jelenti, mert a rovásírás N jele a latinban sokszor= R. Így a Kazán- szoros is Kazár- szoros, Stb.)

A fenti közlés világossá teszi a „Sycan”- talányt is, hiszen szikan szó, a szikkant- at, a szárazat jelenti, amit a szikan= szikár olvasat is bizonyít. (A /fr/ siccative /szikkatív/ jelző szárazat jelent.) A Trójából jött menekülő sicamber= szik-ember avarok tehát az ország közepén, egy Szikár-hegyre, magyarul egy kopár hegytetőre építették a várukat. Ez pedig a Duna-könyökben volt és ezt ma Visegrádnak /szlávosan= magas-várnak/ neveznek.

Az újjáépült város Atilla korabeli neve azonban Űsi-vár (Űsz= „Fehér-vár”) volt, mely nevet latin betűkkel írva eltorzítottak. Ebből a torzítás- hamisításból viszont a történészek mára az avar-kori Kárpát- Medence szláv „Nagy-Morávia” országának bizonyítékát ácsolták fel.

Az ősi ŰSZ és űsi szónkat latin betűkkel csak VIS< VISI és VISE alakban jelenhetett meg. A cseh-szlovák nyelvben viszont a vise és visí= magas és magasságos /valaha- isten/ jelzőt fejezett ki. (A grád= garád szó az árkot és árokkal védett várat jelentette.) A vár Űs- nevét viszont a németek WIS, majd WEIS szóval írták le. Aligha véletlen, hogy a mai németben a fehér jelző= weiss, de a tudás is ugyanaz, hiszen /az én/ „tudok”= /ich/ weiss. Magyarul; aki fehér-, vagy fejér- (-hajú= fej-ér+ett) az tud. Az ŐSI /űsi/- VÁR neve tehát így lett részint magas-vár= Visegrád, részint Weiss= „Fehér-vár”. Az mely Atilla után Árpád fővárosa is, melynek „Fehérvár” neve sokszor felbukkan, melyet sehol sem találnak történészeink. Persze, hogy nem. Főleg azért mert nem hisznek a szemüknek ha a Fehérvár nevet olvassák, mert az szerintük „csak” Székesfehérvár lehet. Akik viszont sejtettek valamit az ősi nyelvből, azok a Fehérvár nevet azonnal „Fehéregyház”- ra módosították, nehogy rá lehessen jönni az atillai- örökség igaz nevére. (A szittya vallást és a húnokat is üldöző római vallás „írás­tudói”, a szittya ősneveket szitokszókká és félrevezető kifejezésekké tették).

Holott a főváros „ott- van” a visegrádi hegytetőn, melyet nem a szlávok, hanem a gall- avarok és hunok építettek. Melyet nem véletlenül hagyott elpusztulni Vajk- I. István keresztény egyháza és nem véletlenül építették fel tőle messze az új „Űsvár”= Fehérvárat, egy új katolikus templommal. Ezért sokak számára talán meglepő, hogy a második ezredév két legnagyobb magyar uralkodója Nagy Lajos és Mátyás király miért is ragaszkodott annyira Visegrádhoz, melyet nem véletlenül tettek az új Birodalmuk központjává.

Visszatérve a frank-gall szik-emberkhez, tetszik ez egyeseknek vagy nem, most már tényként kezelhetjük, hogy a szittyák ősi mór< avar nemzetsége alapította meg Sicambriát a Duna-kanyarban. Az ő leszármazottjaik azok a frank királyok kik innen a Rajna- Szajna és Majna mellé települtek, akiktől a Meroving dinasztiát származtatják. Ők nyílvánvalóan avarok, mert a „királyaik” közismerten hosszúhajú és a két méter körüli hatalmas emberek voltak. Az ő utódaik Nagy Károly és Martell Károly is, akiktől a Caroling- dinasztia eredt.

Az őskutatók előtt már „köztudott”, hogy az avarok hatalmas termetű emberek, ki a hosszú hajukat mindig varkocsba fonták. Feketés és barna bőrű, szikár< szikkadt emberek, vagy szik- emberek voltak. Nem véletlen tehát, hogy a mai Visegrád helyén alapított várat egy Sycan= Szikan< Szikár hegyen építették és Sicambria- nak nevezték el. Azt sem árt azonban tudnunk, hogy a mai székelyek is a szik-emberek, szik< szikár, barna bőrű, vagy szíki- és széki emberek utódai.

Ők valaha siki és sziki emberek is voltak, mert valaha a folyók mentén gabonatermesztéssel foglalkoztak. A gabona görög neve= szíkália, mely nemcsak két-szikű növény, hanem szik-álló, azaz szárazságtűrő is. A fehérje tartalma pedig= a sikér, ami valaha fehéret jelentett. (Hiszen a szikkadt-föld= a szik –izzó- fehér és sós felülettel birt. Ámde „véletlenül” a vászon-neműt súroló és fehéritő kefe neve ma is sikár-kefe, mellyel kisikárolják< kifehéritik még a barnás kender-vásznat is).
Kövessük azonban a gall-szikamberek további útját, akik Trója- Párizs, Reims és Aachen régiójában telepedtek le. Itt alakult ki az első „keresztény-
frank” birodalom és első nagy „királyuk” I. Clodvig lett. Az ő 496-ban Reims-ben történő koronázásakor „Szent Remigius” püspök a következő szavakkal kezdte el a ceremóniát: „Mitis depone colla sicamber!”... (szabad fordítással: Hajtsd alá a fejed szikamber!) Mit akart ezzel mondani a főpap? Azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy az első nagy „frank király” igen fontos jelzője, vagy „rangja” a szikamber volt.

 

A szik-ember valaha a szikkadt és szikár< „leégett”, barna bőrű- cserzett arcú ember jelzője volt. A sziki< szikkadt emberek főként az avarok voltak. Az ő jelzőjük volt görögösen írt „abar”= a magyaros: a-bar+ na, ahogyan a szikkadt-égett színt ma nevezzük. Az ősi izzik igéből latinosan írva lett szik, ami a kiszáradt földet, a sziket jelentette és kifejezte, hogy a szik-ember fekete- barna, szikár és szikkadt alkat, vagyis ők voltak az úgynevezett „fekete-magyarok”, mint amilyen I. László királyunk, no meg az árpádházi fejedelmeink és királyaink voltak. (Ilyen fekete volt azonban III. Henrik német császár is, a „Fekete Henrik”, a mi Aba- Sámuel királyunk legyőzője is.)
I. Clodvig király tehát sicamber< szik- ember, vagyis avar volt. Valaha azt mondták, hogy a száli- frank, mely szónak az igazi jelentését homályba süllyesztette a modern nyugati történelem. Mit is jelent a száli jelző? A francia értelmiség lexikonja a Larousse csak annyit árul el, hogy a „salien”, vagy „salique” név egy ősi törzs neve volt, mely valahol az YSSEL folyó (Hollandiában Zwolle városa mellett) mentén élt valaha. A franciák azonban tudnak a „Száli- törvényekről” melyek a Meroving- dinasztia korától szabályozták a uralkodók örökösödési rendjét. Ennél többet egy francia intellektuell már nem tud a száliakról. Nem bizony, hiszen már arról sem tud, hogy a sal= szál szó az ősi sár= szár szavak szinonimája. (Ez pedig az R= L kiejtés eredménye.) A szál szó és a száli jelző a magyaros sár< sári /és szár< szári/ szókból keletkezett. A SÁR szó a /sár+/ arany és nap /=ősár/ fogalmát fejezte ki. A sári= sáli /franciásan= salique< szálik/ a napisteni jelzőt jelentette. A francia királyok „nap-király” címe- rangja innen ered. [1]

 

A száli- frankok tehát avarok, miként a bajorok is azok, sőt a Pó-sikságra szintén a Kárpát- Medencéből áttelepült longobárdok is száli /szári< szárd/ nép voltak, akik tőlünk települtek át a Pó völgyébe. A Kárpát- Medencében a korabeli térképeken a szarmata, gepida, valamint vandál, géta és wisigót stb. törzsek neve olvasható, de senkit sem érdekel hogyan lett belőlük olasz- német és francia, holott ugyanazon nép egyes nemzetségeiből származtak.
A fenti népeket a rómaiak és görögök szittyáknak nevezték, sőt királyi szittyákról is beszélnek, kiket már nem tudnak azonosítani. Nem, mert ragaszkodnak a „királyi” jelzőhöz, holott a szittya-népek nem ismertek királyt, hanem csak választott fejedelmeket /kán, kagán, kende, gyula stb./ A királyi jelző helyett valaha istenit használtak, ami a sár< sári /S-R/ szóból származva jelent meg. Ebből a szóból alakultak ki az ókori „király-nevek” is, mint az öröklődő Salmanasszár és Tigletpilesszár „királynevek” stb.

 

Ezért lett az angol és francia király= Sir< Szőr /S-R/, de innen ered az abesszin uralkodó Rasz elnevezése, mert –FO= Szár. Sőt ebből torzult ki az orosz Cár neve is. (Az Sz- betű oroszul= C. Illetve Cár= Tzár< Szár,) Görögül ezért lett az „arany hordából” Sir Orda, ami eredendően a királyi- szittyákat jelentette, mert valaha Sár-Gárdának /Arany-gárdának, vagy Nap-gárdának/ hívták a válogatott csapatot. Ebből a gárdából szitokszóként horda, mégpedig sír /=temetői/ horda lett. Érdekes módon történészeink nem foglalkoztak azzal sem, hogy a talán leghatalmasabb szittya népnek a szarmatáknak a nevét értelmezzék, tehát megpróbálják megérteni.

A mai szellemben ugyan sauromatáknak is nevezik őket, ami bár negyed-, vagy féligazság, de mégsem mond meg semmit, a „mai nyelven”. [2] Magyarul azonban tökéletesen magyaráz. A Sár-mata= Sár-matya< /matyó/= kifejezés tehát ma a magyart jelenti, ami pedig az ókorban a mór< avarokat, vagy szabírokat, tehát a szikambereket, a „fekete-magyarokat” jelentette, kiket a nagy szittya birodalom népeiként ismert az ókori világ. Ezeknek a leszármazottjai a szár-, vagy száli- avarok, nekik pedig a keleti és nyugati frankok.

(Történelmi véletlennek lehet tekinteni, hogy a mai oroszok, kik a sarmata< avarok leszármazottjai, nem is gondolnak az avar ősökre, illetve van egy közmondásuk, mely nagyon tanulságos. Ha valami nyom nélkül elvész, akkor azt mondják, hogy : Eltűntek, mint az OBOROK, kiknek semmi nyoma sem maradt. Az obor-, temészetesen a görög abar /< avar/ szó szlavizált alakja. Az oborok nyílván nem tűnhettek el, mert Eurázsia legnagyobb népe voltak, kiknek utódai adják az orosz, az olasz, a bajor és a frank< franciák ősi uralkodó törzsét, illetve ősnemzetségét.

A sicamber-gallok a nagy trójai vereség után Romulus és Rémus „példáját utánozva” nyugat- Európa felé menekültek. A gallok neve jól-ismert a bibliai időkben is, hiszen a hires Galilea és Galáta tartomány gál- városokat és országokat jelentett. Galáta latinos neve Galacia, (?i= C) ami erősen vonzza a „lengyel és spanyol” Galicia neveket. Nem véletlenül, mert a gálok< gallok éltek ott. Galacia és Galicia –FO= a csilag-ot jelenti, vagyis a Csillag- országot, melynek a frankok is fiai< leszármazottjai voltak. (Nem véletlen, hogy a Rajna- Szajna mellé érkező frankok Ősten< Őstér-országot alapítottak. Az „ősfrank” Austrásie elnevezésük valójában az Ostrázia= Östér-Ázsia elnevezést viselte.
Ejtsünk azonban néhány szót a franciák „latinosnak vélt” gall- gallok ősnevéről. Az ősi GÁL /G-L/ szónk nagyot és istent jelentett, mert e két betű ős-jelentése= Égi-Ló /G-L/, aki isten, tehát nagy. A magyar nyelvbe előbb nagy- jelzőként, később nagy= Gál keresztnévként ment át. Pályafutása a következő: Valaha a sumérek „királyát” is Lugál-nak, vagyis Gál- Lú= Nagy Isten-nek hívták. Az ősmagyar LÚ- szó legelőször a napot, vagy „csillagot” jelentette. A LÚK /nap-ok/ szó latinos írással LÚC valamint: lúcs, lús és lux= FÉNY, lett, ami fényest, csillogót jelent ma is. (A lúc-fenyő az ezüstösen fénylő-fenyő). A gál+luc< gallucs tehát nagy égi-fényt jelent, hiszen –FO= csul­lag< csyllag= csillag jelentést hord. Ebből következik, hogy a frankok< gallok neve sem más, mert /ha K= C/ akkor a Gallok= galloc /G-L-C/ ősi módon olvasva, azaz -FO= colag< csillag.

ÍRÁSOK- MEGJEGYZÉSEK

A magyar nyelv és a magyar irás szétáradó kapcsolat rendszerének az érintésével „kénytelen” voltam a szófejtés nagyon síkosnak tűnő útjára menni, mert a magyar ősszavak kikényszerítik jelenlétük felfedését. Sokan intenek attól, hogy az ősnyelvet ne próbáljam „belepréselni” a nyugati nyelvekbe. Igazuk is van, eszem ágában sincs a préselgetés, de mit tegyek, ha minden ősi eredetű nyugat európai fogalom magyar szóból származik. Arra, ugyanis nem vagyok hajlandó, hogy ezeket a magyar szavakat megtagadjam, vagy elhazudjam, mint azt pld, a király és karácsony szavunkkal teszik, melyeket a szláv král-ból és a kracsun-ból eredeztetnek.

Arról ne beszéljünk, hogy a szlávoknak nem is igen volt királyuk, hanem cárjuk. A kiindulás az isten neve most is, hiszen az ősi Károly, Charles /Sár+lós/, Carol= Karel nevek mind, a Kör-Ló= napistent sugallják. A magyar király szó, -népiesen keráj- szépen elmondja, hogy kör- élj = a napisten éljen, vagy kör-állj, vagyis kör-ül állják, vagy éppen ő él a körben, hiszen a kir= kör. Ezekkel szemben a szláv král szónak nincs rokoni köre, de nyelvészeink mégis belőle vezetik le a magyar királyt. (Az természetesen tisztára véletlen, hogy az Atilla előtt élt hires gót király neve Alarik volt, ami–FO= a-kiral = király címet jelentette.)

KARÁCSONY

A szláv Karácsony= Kracsun is ilyen tévedés. A kracsun ugyan horvátul= retesz, tolózár /keresztező/, de alapszava a kracs= lépni, ugorni. A kra­csun szó tehát az ugrás, sietés szava lehet. Van azonban olyan szó is, hogy krst= kereszt, de olyan is hogy kraty= lopni. Szemmel láthatólag mindkettő magyar eredetű, hiszen az ősi kereszt= K-R-S-T szavunkat magánhangzók nélkül vették át, a kraty= lopni pedig a kerít-keríti szóból kerekedett ki. Ennek ellenére azt tanítják, hogy a Karácsony szláv eredetű.

Nem veszik tudomásul, hogy a Karácsony ere­detileg az ősmagyarok Kerecsen- ünnepe volt. Az év utolsó napja volt a Páros-istennő anyaságának az ünnepe. Valaha, úgy hívták, hogy a Körasszony- napja, /K-R-S-N/, ami egyúttal a Körösnő és Kerecsen ünnep volt. Ennek természetesen több jelentése volt. Az első és legfontosabb: a „kör-asszony”= kövér-asszony, egész pontosan áldott állapotú asszony, aki rövidesen szülni fog. (Átvitt értelemben Karácsony napján meghal az „Ó-esztendő” és estéjén vajúdni kezd a „kör-asszony” és másnap megszületik az „Új-Esztendő”.)

Ez persze azt jelenti, hogy nem Jézus születik meg Karácsonykor, hanem az új-Év, az új Esztendő. Ez a nagy ünnep kiírthatatlanul vésődött be a magyar népek szívébe, így a zsidó-katolikus vallás sem törölhette el. Kitalálták tehát a helyettesítését szolgáló Szűzanya-Kisded mítoszt, amit Jézus-születésével kapcsoltak össze, így a legnagyobb „katolikus ünneppé” tették.

A magyar ősszavak sokat tudása azonban itt is jelen van. A Karácsony /K-R-S-N/= körössön- köröz­zön szó a keresztelést, körösztölést is jelentette, amikor az újszülöttet „átvitték a tűzön”. Ugyanekkor az Újszülött, tehát az „Új- Év” és a magyar istennő (Túri-Lú= Turul) tiszteletére az őt jelképező Kerecsen sólymok röpítése is ősi szokás volt. (A kerecsen sólyom vadász- módszere a keresés és körözés, körözön- keressen, hogy utána majd karmozzon- körmözzön).

A fentiekből elég világosan kitűnik, hogy a Körasszony, a várandós anya napja, a Körösztölés és a Kerecsen név torzult Karácsonnyá, amikor a mákos kalácsot sütötték. Később ebből a karácsony /K-R-S-N/ rovásírásból lett a szláv Krasun, majd Kracsun, amit a nyelvész Bach- huszárjaink a finn- ugo­rizmus fölényét bizonyítandó, nagy diadallal hoztak vissza, mint valami értékes etimológiai zsák­mányt. (Ne feledkezzünk azonban el a fonott kalácsról sem, melyet mákkal hintettek be. A mag- mák a magyarokat jelenti, míg az R= L szabály alapján a Karácson és a kalácsom között csak a „Bach-huszárok” látnak szláv- összefüggéseket.
Ehhez a témakörhöz tartozik a mai évet lezáró Szilveszter név története is. A magyar akadémikus szómagyarázók természetesen ezt is a katolikus- ősmitoszból magyarázzák, -mondván- Szent Szilveszter vértanú és későbbi pápák nevét viseli. A valóság azonban ismét más, bár egyszerűbb: újra egy ősi fogalmat találunk a helyén, hiszen a téli nap-éj egyenlőség az óév vesztését és az újév szülését jelentette. A két fogalmat összevonva kapjuk a szülve- vesztel napot, ami később és latinosan írva Szül-veszter lett. (Az R= L azonosság jól ismert.)

LUCA-SZÉKE;

A Luca< Lúcia nevet (az IU. 303-ban -úgy mond- vértanúságot szenvedett) „Szent Luciától” származtatják. Őt, mivel felvette a keresztény hitet a pogány vőlegénye jelentette fel és kivégezték. A kegyes és szentéletű lány pedig ma a prostituáltak védőszentje /!/. A neve egyébként a fényt és a tisztaságot jelenti. A Luca< Lucia név nálunk egy ősi hagyománnyal van összekötve, mely a Luca- szék készítésével kapcsolatos.

A Luca napja december 13-ára esik, tehát a szerencsétlenséggel kapcsolatos. Talán ezért készítenek a katolikus falusiak egy különleges négylábú széket, amit Luca napján kell megkezdeni és 13 napig kell csinálni, úgy hogy minden nap más fából kell más részét kifaragni. Ha ez készen van, akkor a templomba kell vinni és az éjféli misére hívó harangszókor kell beütni az utolsó alkatrészt. Ezután egy kört kell rajzolni szék köré és fel kell állni a „lócára”, és akkor meg lehet látni a boszorkányokat. Ha viszont valamelyük megtámadná a luca- székes embert, akkor egy ló-kötőféket kell a nyakába dobni, mert akkor elveszti az erejét.

A Luca név egyébként a fényt jelenti, ami természetes, hisz ő eredetileg a magyarok ősistennője a FEHÉRLÚ. (Ő, tehát a nap-istennő< a fény istene.) Ha viszont magyarul olvassuk a luca-szót, akkor; a lúka= lóka< lovacska szót kapjuk, ami lóca- ként közismerten egy négylábú ülőke, mely a lovat- lovacskát utánozza. Ennek pedig a szláv neve = lavicska, ami természetesen< lovacska.
A mai nyelvészek mindezt „természetesen” nem tudják. Ha azonban tudnák, akkor ismernék a Lőcsei fehér-asszony titkát. A Fehér-asszony, a Fehér Személy, sőt az Asszonyi Állat azonos fogalmat jelentenek; a Fehérlót, a hun-magyarok istenasszonyát. Őt jelentik az előző nevek, hiszen az ősanya= asszony, a fehérlő- nap mint Fehérló tehát joggal viseli az „Asszonyi Állat” jelzőt. A fehérlőből viszont könnyen lett Fehér-Asszony.

[1] A Meroving dinasztia neve is napot jelent, mert a merő-fényt /a meredek déli-fényt/ jelenti ősmagyar nyelven. A ving= víny és fíny, mivel a fr-nyelvben a gn= ny. (Pld. a pénz= pognon= ponyon, a rossz autó= bagnol= banyol stb.)

[2] Az ősi nyelven viszont mindent. Atilla „királyi-címe” Sárkán= Nap-kán, vagy Arany-kán volt. Atilla megölése után a Sárkán= istenből, Sárkányt /lat= Saurus/ csináltak, mely 7-fejű, lányokat-gyerekeket gyilkol és városokat perzsel fel. Magyarul a Sár-kán= „Napisten”, vagyis a Sárkány ől és éget.

http://free.x3.hu/god700/page41


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megjelent: 11121 alkalommal

Hozzászólások  

 
nagy lajos
#36 belgium/Andennenagy lajos 2018-05-08 11:42
néha nagyon nehéz végig-szenvedni az ilyen értekezéseket számomra (pedig megérik) ...

az alapveto hibák itt az a nevekre, a népnevekre való megalapozás, alapozódás. Nem azt mondom, hogy ezeket el kell vessük, nem. Ugyanis sokszor csak azzal rendelkezünk ... és ezért ezeket tisztelnünk kell, viszont ezeknek nem szabad félrevezetoknek lenniük (vennünk oket !) ...

ezen fentebbi tanulmánynak (±) a címe a "gálok" eredete, de közben ez elkacsázik más irányokba is (pl-ul a franciák eredete felé is) ...
amit Práczki úr "gál"-nek nevez, azt mi inkább gall-nak, galloknak ..., vagy 'magyarul' keltáknak nevezünk ...

a nevekre alapozódva sokszor eltévelygünk a történelemben. Vegyük a franciák esetét (errol beszél elég sokat Práczki úr is) :
a franciák önmagukat (± hivatalosan) gallo-római eredetunek mondják ki. Ez egy egyszeru választás a részükrol. Lehetne az is, hogy önmagukat a hódító, államalapító germán frankokkal azonosítsák (mint tesszük mi az Arpád-i honfoglalókkal) ...

na ha a franciák magukat a gallokhoz eredeztetik, akkor logikus is az, hogy ezek eredetét is próbálják kisilabizálni (persze ezt, az ilyeneket éppoly ügyetlenül, képtelenül ..., mint az szokás). Na itt Práczki úr nem tesz említést a latinok eredet-elméletérol. Pedig az nagyon fontos a franciák számára (mivel ezek maguk, magukat a római leszármazottaknak is mondják ki (gallo-római). Na a latinok tartották, mondták ki magukat Trójából elmenekült, fennmaradottaknak ...

egy ezekben az igaz. Az az, hogy minden ún. indoeurópai nyelv keletrol jön ide Európába, hozzánk. Nem tudjuk, hogy pontosan honnan is,
de azt igen, hogy Kisázsiából BIZTOS. Sokak szerint épp ott volt, lehetett ezen nyelv, nyelveknek a forráshelye (és nem közép-nyugat-Azsiában).
Na a legelso nép, amelyet ismerünk, akik egy ilyen nyelvet behoztak, azok a 'hellén' görögök olyan 3,500 éve. Az után jöttek a latinok, az albánok ...

a nyelvi, a nyelvre alapozott történelem-írás, vizsgálat sokkal megbízhatóbb a népnevekre-valónál ...
megint vissza a francia esetre; az, hogy ezeket franciáknak mondjuk ma, egyáltalán nem adja ezeket frank eredetueknek. Nem a népnév ..., nem csak az a lényeges. Sok más tényezot szükséges tudnunk, ahhoz, hogy véleményt adhassunk ...

a gallokról most. Ezek történelmi, elég jól ismert népek. Ezeket még ma is 'kiismerhetünk' itt-ott.
Amit tudunk ezekrol, az az, hogy ezek a II. évezred vége felé kezdtek közép-Európából (foként a K-M-bol) nyugat felé terjeszkedni, telepedni. Persze ez még az ún. történelem-elotti idokben történik (legalább is itt Európában, mert sok más helyen ez már a történelem, mert írásos is). Azt tételezi föl
a történészek, nyelvészek többsége, hogy a gallok
eredetileg (tehát még mielott Ny-Európa vidékére érkeztek volt) NEM-indoeurópaiak, mert nem egy ilyen nyelvet beszéltek. Ezt valószínuleg az akkor már jelenlevo más népektol, foként germán, gótoktól (szláv ?) vehették át. Ugyanis a keltákat (gallokat) fogadó ny-Eu-i népség (semmit nem tudunk ezekrol) egész biztos nem beszélhetett indo-európai nyelveket, amelyek csak késobb jelentek meg arra (a baszkok még máig is megtudták tartani a sajátjukat) ...

tehát az indoeurópai nyelvek terjeszkedésével aránylag egész biztosan ismerhetjük az ostörténelmet Európában. Ami a franciákat illeti, azok nyelvi, ill. kulturális származása latin, az egyik,
a déli ága a jövevényeknek. A fizikai származás, az sokkal heterogénebb. Lehet ezekben olyan, amelyikek a megalytikus, sot a jégkorszakot közvetlen követo népekbol, utána a gallokból és a hódító rómaiakból (ahhonnan persze lehetett az egész a Mediterán környékérol bárki is) és végül a migráns, hódító gót-germán népekbol ...

azt kell tudjuk (minekünk !), hogy hogyan terjeszkedet el, szét az indoeurópai nyelv(ek) ?
Ezzel persze azt tudjuk meg, hogy mely népek és talán honnan is jöttek be hozzánk. Két dolog biztos. Az egyik az, hogy egy nyelvet nem a szél hoz, hordoz, hanem mindíg ezt egy népcsoport, emberi közösségek. A másik az, hogy amikor a mi nyelvünk
kapcsolatba kerül egy indoeurópaival, akkor az 'felemészti' ... a mienket. Ha még ma is, a K-M közepén fennmaradt ez, az csak azért, mert hatalmas népcsoport, nép voltunk. 3-4000 éve lehet Europa nagy részén a mi nyelvünkkel találkozhattunk volna. Ezt vehessük mint valami extrapolációt az alapján, amiket tudunk késobbrol
...
még egyszer ; ami a népneveket illeti, azok fontosak, de nem mérv-adók. Egyrészt azért, mert ezek vagy szóban keringtek csak és még akkor is, amikor ezek leirattak lettek, ezeket más, nem önmaguk írták le (pl-ul a mi 'a-til-la' szavunkat az idegenek Athila, Atila ..., vagy késobb Attila szóval írták le). Ugyanez áll fenn a "gál" szóra is, amelyet
gall-nak mondunk (nem kimondottan mi), vagy keltának. Mindezen három ugyanazon népet, népeket illeti. Mivel tudjuk ezt, ez nem félrevezeto.
A mi szittya szavunk esete pl-ul. Ezt mi a görögök 'szkíta' szavából vettük, vagy ok vették ezt át tolünk ? Na az ilyen kérdéseknek van jelentoségük inkább, mint pl-ul annak, hogy a "sycan", a "sycambria" kifejezésekkel szórakozunk ...

a nyelvünk osibb, valószínu sokkal osibb a görög (hellenisztikus, a már indoeurópai) nyelvénél. Ha a szittyák is éppoly osiek (legalább) és nekünk fizikai kapcsolatunk volt ezekkel (szerintem mi magunk
részben 'ok vagyunk'), akkor ha mi ezeket szittyáknak mondtuk, akkor a késobb kialakult görög nyelve ezt csak átvette tolünk egy scythe szóként ...

na csak ennyit és megköszönve türemeteket, szeretettel, Lajos
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#35 Rékabeának #34Ködszurkáló 2012-09-03 21:04
Idézet:
A férfit csak jóval késöbb "gyúrták" a Föld -porából-
pontosan Anyuka tette ezt, mert ö kiismerte magát az ANYAGgal .
Mivel pedig anyuka az anyaggal volt és van elhavazva, így apukának kellett felvállalnia a szellemiséget. Magyar nyelvünk erről is ékesen szól. Apuka a család feje. Azt pedig - ugye - tudjuk, hogy a testtájak felfelé haladó sorrendje az anyagtól való eltávolodást jelzi a szellemiség irányába. Ebben a sorrendben a népi bölcsesség anyukának a nyak szerepét tulajdonítja. Szerintem ezzel a nők többsége is tisztában van. Ez nem jelenti a nők szellemi alacsonyabbrendűségét, csupán a más szereposztást. A természet pedig arról is gondoskodik, hogy mindenki - mint szellemi létező - alkalmat kapjon mindkét nembéli szerep többszöri megtapasztalására. Csak ezt is eltitkolják előlünk, mint annyi mást.

A férfi lét biológiai törékenyebbsége, az XY kromoszómaképlettel mutat összefüggést, amint az is nyilvánvalónak látszik, hogy az XY képlet a női XX képletből lett 'rontva'. Ez formállogikailag is alátámasztja a női nem 'elsőbbségét', azonban csak az anyagban (testben) jelent hatalmat számára, mert szellemi lényében egyenlő a férfivel, mert nem is lehet tőle különböző.
Idézet
 
 
Rékabea
#34 VÁ: Gálok eredeteRékabea 2012-09-02 20:36
A germán "Göttergatte" nicht wahr ?
Az " Isten-férfi",- férj, pasi -aogy ma is hivják. - Hát ezt csak itt hallottam elöször, hogy ilyen is létezik .
31 éve élek egy német férfivel Ausztriában- (nem germánnal, mert azzal ki nem birnám !!) .

A DNS-ek szemita maniplálással nem változtathatók meg, nem változnak meg.
Ezt még pénzzel, hatalommal sem lehet megoldani.
Bocsánat .

Az ÖSMAMA, a mi NAGYBOLDOGASSZONYUNK
mond ez Önnek valamit ?? - Az ö kilánya volt NIN-TI - tehát ö teljes egészében az ég teremtménye, aki azért szállt le a Földre, hogy a párját mindenben segitse, támogassa - mert annak arra nyilván szüksége volt. - Kiegészitette - EGY EGÉSZ !! - A nö ma is ezt tenné, ha az apajogúak
nem "köpnek" bele a levesbe és nem manipulálják a nöt emancipálttá.
A férfit csak jóval késöbb "gyúrták" a Föld -porából-
pontosan Anyuka tette ezt, mert ö kiismerte magát az ANYAGgal .


Igen a frank "Nagy" Károlyban volt hun-magyar vér, mert az anyja awar nö volt, - de az apja frank volt.
A frank pedig a germánok egy népe, a germánok pedig - szemita-kevert népek voltak, ugyan úgy a latinok is -akik Európa ösi népeit - a hunmagyar keltákat-gallokat elnyomtak és szolgáikká tettek.
Ugyan ezek a mai UNIO urai - mi pedig az ö rabszolgáik.

"Az idegen származású uralkodóházak után nem nevezik sem Svédországot franciának, sem az Egyesült Királyságot normannak. "

Miután a svédek és az Egyesült Királyság vezetö rétege egy ugyanazon fajhoz(a szemitához) tartozott, mint a germánok-latinok vezetö rétege - erre nem is volt szükség.

"Ennek az ellentétnek a feloldását az jelenti, hogy be kell látnunk, a szemitásodás-szemetesedés a hun-magyar népesség esetében is megtörténik, mint erre napjaink is számtalan példával szolgálnak. Nem kell ehhez kitudjahonnan népeket idehozni. A gondolkodás megváltozása jelenti a szemitásodást. " -

Ahhoz, hogy a gondolkozás megváltozzon 10.000
évek után jelen kell lenni valaminek, vagy valakiknek - akik másképp gondolkoznak, más példát mutatnak, más a világnézetük, vallásuk.

Ajánlom olvasásra Barath Tibor könyvét : A MAGYAR NÉPEK ÖSTÖRTÉNETE és TÁCSI ISTVÁN honlapját :http://www.fiberweb.hu/taara
Idézet
 
 
Hungarus1
#33 Ködszurkáló-nakHungarus1 2012-09-02 11:43
" Ez nem jelenti az égi rész hiányát. Ha valaki ezt nőként az égi rész hiányának véli, akkor az erős kisebbrendűségi érzést sejtet. "

Pontosan ez fogalmazódott meg bennem is.

A nő és férfi egyenlő,
a nő ott jelent többet, hogy életet tud kihordani!
A férfi pedig ott,hogy ezt az életet meg tudja védeni!
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#32 RékabeánakKödszurkáló 2012-08-31 22:46
"Igy érkezett a Földre az EM- BAR, ami "Isten asszonyt" (EM) és a "párját"(BAR) jelenti."

-Kegyed megelégedne-e kevesebbel, mint "Isten férfivel"? Az idézetből pedig az derül ki, hogy mindketten az égből érkeztek.

"Sajnálom Uraim, de fentiek szerint az Asszonyban van az "égi rész" - ennyivel több az asszony- ezért
az anya nyomatékosabban örökit át dolgokat."


- Mivel mindketten az égből érkeztek, az égi rész is egyformán van jelen mindkettőben. Az anya nem több a férfinél a Teremtő szemében. Az anya naqyobb örökítő szerepe nem az égi rész kizárólagosságát jelenti. Amennyivel a nő több a férfinél, az éppen az anya(sá)g lehetősége, ami az anya(g)i világban jelent kitüntetett szerepet és felelősséget a nő számára. Magyar anyanyelvünk nagyon beszédesen árulkodik erről: anya(g). Az anya(g)i világban betöltött különleges szerepe az anyagi világban való jobb tájékozódással is jár. Ez nem jelenti az égi rész hiányát. Ha valaki ezt nőként az égi rész hiányának véli, akkor az erős kisebbrendűségi érzést sejtet.
Ezt Badiny Jós Feri bátyánk is valószínűleg így gondolná. :-)
Idézet
 
 
Rékabea
#31 VÁ: Gálok eredeteRékabea 2012-08-30 19:46
Kedves "Ködszurkáló" és "Hungarus1" !

Olvassátok csak figyelmesen Badinyi Feri bácsi
Magyar Bilbliáját, amelyet szumérból forditott :


"A Föld porából formált ember igy került az égi világból arra a földre, amelynek porát testében hordja.
De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE: Ezért lett a neve is HÉVE.
Igy érkezett a Földre az EM- BAR, ami "Isten asszonyt" (EM) és a "párját"(BAR) jelenti ."

Sajnálom Uraim, de fentiek szerint az Asszonyban van az "égi rész" - ennyivel több az asszony- ezért
az anya nyomatékosabban örökit át dolgokat.
Az asszonyok elnyomását igen is a szemita - apajogú társadalom termelte ki magából, ez a társadalom volt az , amelyik a nöt a hárembe zárta és burkába öltöztette. És ennek terméke a judeo-keresztény egyház is.
Az érzelmek, lelkiség, intuició, megérzés mind mind nöi minöségek, amely hiánya megmutatja, hogy hova jutott az apajogú világ : Mindenütt háború, rombolás - különösen anyánk a Természet romolása- lelki-és idegbetegségek, depresszió,
meghasonlás.
Nem hiszem Uraim, hogy Önök jól érzik magukat,
boldogok ebben a világban !!
Viszont szemlélet változással szebbé lehetne azt
tenni nagyon egyszerüen.
Tudják-e az Urak, hogy a világon a legerösebb ERÖ a GONDOLAT !!
Idézet
 
 
Hungarus1
#30 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-29 16:12
Kaptak egy eredményt, amit próbálnak félre magyarázni, hogy nincs közünk a saját génjeinkhez, csak nyelvünk , külön kezelik a magyar és a hungary nevet mint két külön nép. A hungary az ős kárpátok népe, a magyar keletről jött valami, és nem veszik észre hogy a kettő ugyan annak a népnek két ága! Olyat találtak ami nem illik bele az elfogadott magyar ellenes propagandába, ezért igyekeznek félre magyarázni, és aki kapó rá el is hiszi mint a többit..

Tipikus félre magyarázása egy égbe kiáltó ténynek.
Azt hiszem ezt a módszert ismeri mindenki ezen az oldalon.
Ha az annyira csekély számú adat miatt, nem megbízható az eredmény,( amit megjegyzem sehol nem vontak kétségbe) akkor miért nem ismétlik meg? Biztos mert ugyan azt kapnák. ;)
Hát nem látja senki milyen döbbenetes, hogy még a keveredett pesti suhancok vérében, meg a törzs gyökös magyar palócok, székelyek vérében is megvannak ezek a gének azonos mértékben?
Ennyi évezred után, még a 8 kerben rabló suhancok vérében is ilyen nagy mértékben megvannak az ős európai gének, ennél több bizonyíték nem kell arra nézve hogy mindig is itt voltunk.

Ami a dél amerikai dolgot illeti, nos A nevetség ne továbbja.. Biztos dél amerika csücskéből jöttünk, ide a kárpátok közé xD

No comment,

A régészeti leletek, kultúra, hagyomány, nyelv, írás, GENETIKA bizonyítja hogy ez az őshaza ahol most élünk, nem az ural, nem dél amerika, és nem is atlantisz meg a többi nonszensz hely.

Érdekes módon, a mi kárpát medencei-sztyeppei kultúránk töredékei sok helyen megvannak, sok helyre eljuthatott hol így hol úgy.

De nem értem miért kell a magyar őshazát és népet mindig oda vinni, oda csúsztatni ahol aktuálisan találunk valami hasonlóságot.
Hol az ural, hol mezopotámia, hol török nyelvű, hol dél amerika, hol kaukázus stb stb. Miért mindig a magyart kell valahonnan származtatni és nem fordítva?

Ez is egy jól elhintett daganat a magyar gondolkodásban, ami csak úgy mint a finnugor hazugság, ez is beette magát mélyen a mai gondolkodásba, még azoknál is akik valóban haza szeretetből kutatnak , csak a következtetéseiket sokszor e káros szellemben vonják le tudtukon kívül!
Idézet
 
 
Subartu
#29 VÁ: Gálok eredeteSubartu 2012-08-28 21:49
Vigyáznunk kell arra, hogy a hazafias érzelmek tiszta gondolkodással társuljanak. Azt olvassuk el, ami oda van írva, ne azt, amit olvasni szeretnénk.

A Semino nevű "kutató" akinek a tanulmányára hivatkozva óceánnyi mennyiségű zöldséget írtak össze, 73 tanulmányt produkált, ennyi "kutatásban" vett részt. (az NCBI oldalán ennyi jelent meg.)

Ezek közül a híres 2000 évi az, amire sokan oly szeretettel hivatkoznak, mint fantasztikus alármire, noha soha életükben nem olvasták. Emiatt idemásolom a kivonatát:

"Abstract

Magyars imposed their language on Hungarians but seem not to have affected their genetic structure. To better investigate this point, we analysed some mtDNA and Y chromosome polymorphisms in a sample of the Hungarian Palóc who, for historical reasons, could have retained genetic traces of Magyars more than other groups. In addition, we examined a mixed sample from Budapest. About 100 individuals were tested for the markers defining all the European and Asian mtDNA haplogroups and about 50 individuals for some Y chromosome markers, namely the 12f2 and 49a,f/TaqI RFLPs, the YAP insertion, the microsatellites YCAIIa, YCAIIb, DYS19 and the Asian 50f2/C deletion. In the mtDNA analysis only two subjects belonged to the Asian B and M haplogroups. The Y chromosome analyses showed that the Palóc differed from the Budapest sample by the absence of YAP+ allele and by the DYS19 allele distribution; that the proto-European 49a,f Ht 15 and the neolithic 12f2-8Kb were rather uncommon in both groups; that there is a high prevalence of the 49a,f Ht 11 and the YCAII a5-b1; and that the Asian 50f2/C deletion is absent. These results suggest that the influence of Magyars on the Hungarian gene pool has been very low through both females and males and the Hungarian language could be an example of cultural dominance. Alternative explanations are discussed. An expansion centred on YAP-, 49a,f Ht 11 is revealed by the median network based on compound haplotypes. 49a,f Ht 11 could represent either a paleolithic marker of eastern Europe which underwent expansion after the last glacial period, or a marker of the more recent spread of the Yamnaia culture from southern Ukraine."
Forrás: ncbi.nlm.nih.gov/.../10854093

Vegyük észre, hogy mindössze egy 50 fős pesti, és egy 100 fős palócföldi mintáról van szó. Az én angol tudásom szerint (fordítsd le, ha a Tiéd jobb) ebben olyanok szerepelnek, hogy "a magyarok hatása a magyarországi génállományra igen csekély, és csak a nyelvük révén értek el dominanciát" Kedves, kutatóhoz illő mondat.

Ugyanez a "kutató" (Semino) egy másik tanulmányában (ncbi.nlm.nih.gov/.../8101437) azt bizonygatja, hogy az askenázi és a szefárd zsidó közös eredetűek ... Aki gondolkodik, annak nem kell hozzáfűzni semmit, aki meg nem annak minek.

Nem az a magyar, aki az ilyen paarziták "tanulmányaira" hivatkozva döngeti a mellét, hanem aki őseink szelleméhez méltóan él, keresi Istent magában és másokban, mammón és szolgálai helyett az egyetlen igaz Valóságot választja.

A kárpát medencei ősiségünket teljesen felesleges bizonygatni, az ilyen talmudista irka-firkák helyett sokkal jobb bizonyítékok is léteznek. Varga Csaba elemzései, a több tízezer éves rovásírásos leletek önmagukért beszélnek.
Ettől függetlenül nem tudhatjuk biztosan, hogy a magyarság kárpát-medencei eredetű vagy sem, bár őseink régóta itt élnek. Lehet azonban, hogy Móricz Jánosnak van igaza. és 40.000 évvel ezelőtt még Dél-amerikát virágoztattuk fel.

A Semino félék tanulmányainak akkor sem feltétlenül kell hinni, ha egy gyenge pillanatukban igazat írtak volna. Ezek a ravasz tóra-tekergetők soha nem voltak a magyarság (vagy más, lélekfényt hordozó nép) barátai, inkább csak irtottak/irtanak minket.
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#28 RékabeánakKödszurkáló 2012-08-27 21:13
Idézet - Rékabea:
"Azonban az őslakosság a római hódítás hatására, kultúrális izolációja következtében romanizálódott, gondolkodása szemetesedett-szemitásodott."

Igen, - és kik voltak a rómaiak szerinted "Ködszurkáló" ?...


- Pap Gáborral válaszolok. Ő ugyanis azt mondta egy alkalommal: „Római Birodalom volt, római nép nem volt.” A kiragadott mondatomban a romanizálódás a szemitásodás szinonímájaként szerepel, amint azt polkorrekt módon a történészek is alkalmazzák.

Idézet:
Tudjátok, miért zárta ki a judeo-keresztény apajogú társadalom a NÖt - mert a nö (a) szivével gondolkozik- és mert az IGAZSÁG is a szivböl fakad,- nem kivánatos a hazug apajogú társadalmakban.
- Most pedig, miután a nő kellő módon emancipálva (értsd: agymosott) lett, egyenjogúvá válhat a férfivel.

Idézet:
"A gondolkodás megváltozása jelenti a szemitásodást. Az anyai ágon történő származásvonal nyilvántartása, az anyai gondo(l/s)kodás és hagyományőrzés képes mindkét értékrend átörökítésére és genetikai kódolására."

Hát URAIM, ilyen zürzavar csak egy férfi agyában születhet meg !!

EGY GOJ ASSZONY NEM KÉPES A JUDEAI(SZEMITA) HAGYOMÁNYOK ÉS GONDOLKODÁS TOVÁBB
ADÁSÁRA. - EGYETLEN EGY NÖ SEM KÉPES EGYSZERRE KETTÖ - RÁADÁSUL EGYMÁSSAL TELJESEN ELLENTÉTES ÉRTÉKRENDET ÁTÖRÖKITENI.
- Ilyen zavarodott gondolkodása kevés embernek van, hogy egyidőben képzeli mindkét értékrend átörökítését. Viszont egy goj asszony is képes a szemita gondolkodásmódhoz igazodó értékrend átörökítésére, amint azt napjainkban tapasztalhatjuk.

Idézet:
a nö átörökitö szerepe nagyobb, többet nyom a latba.
- Ezért kellett az ősnépi kultúra asszonyait kitagadni a szentháromságból, hogy évezredes elnyomás és agymosás után, emancipáltan agymosott nőként alkalmas legyen az elszemitásodott gondolkodás és értékrend átörökítésére. Nem volt véletlen az elnyomás, nem volt véletlen a nőnevelés kérdésének napirendre kerülése, nem volt véletlen a koedukáció és nem véletlen az emancipáció sem. A gondolkodás megváltozásának tartósítószere a nők átörökítő szerepének felhasználása.

Jó volna felismerni, hogy az anyajogú társadalomban a Boldogasszony, az anya tisztelete és védelme volt a férfi feladata. Ezzel egy olyan kettősség alakult ki, amelyben a nő és a férfi is a természetes szerepét tölthette be. Ez a kultúra az anya tisztelete és védelme köré szerveződött férfias erényeket ápolta és fejlesztette ki. Az anya szerepe az anya(g)i világban (volt) jelentős, a férfi ezt a szerepet védte a maga kevésbé anyagbaragadt lehetőségeivel és képességeivel. A szemita társadalmak apajogú berendezkedése a nőt száműzte a teremtés hármasságából, de ezzel a női princípium érvényesülését nem tudta megakadályozni, csupán rejtett pályákra terelte. Cserébe viszont az apajogú társadalmak a női viselkedés jellegzetességeit vették fel. Ez nagyon jól megfigyelhető napjaink kényelemszeretetében, fényűzés iránti vágyában, intrikára való hajlamban, elpuhultságunkban. Ezzel párhuzamosan a férfias szerepkörök és erények leértékelődtek, idejétmúlttá váltak, a férfiak elnőiesedtek, a nők pedig férfias tulajdonságokat vettek fel. Ebben az elférfiatlanított világban kerül ismét a nők kezébe az a hatalom amely biológiai szerepükből következően természetes, de immár anyagbaragadt világfelfogással, elszemitásodott gondolkodással, férfias tulajdonságokkal, miközben nőiességüket az emancipáció megnyirbálta, a férfiakat viszont nem nélkülivé tette a társadalom.
Idézet
 
 
Hungarus1
#27 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-27 12:56
Kedves subartu.

igazad van, Az Y kromoszóma a megbízhatóbb, ezért is végezték el a tesztet Y kromoszómával, mint ahogy írtam is, meg amit a cikk is írt.


Látom még mindig rosszul olvasod, ezt a tesztet nem Czeizel végezte el, nem volt a csapat tagja ő csak a megjelent könyvében használta forrásként, a tesztet amerikában végezték el, és igaz lehet nem 1000res nagyságrendben, de olyan törzs magyaroktól vettek DNS-t ( lásd palócok, székelyek , tehát nem csak a keveredett pestiektől volt az összes DNS ) akiknek a DNS e megbízható, és szerintem ezek alapján ha 1000 res nagyságrendben végzik el akkor is ez az eredmény lenne.

És miért is lenne más? Elvégre ősnép vagyunk a kárpát medencében, gondolom ebben nincs vita egyikőnk közt sem, tehát nem értem miért kell szidni egy olyan tesztet ami + bizonyítékként szolgál erre. ÉS mivel nem szidták, nem vonták kétségbe a teszt megbízhatóságát világszerte, akkor miért kell néhány önjelölt genetikusnak cáfolni közölünk.
( és nem sértésként mondom )

A 16 genetikust nem darab száma miatt írtam, hanem hogy ha már ennyien végezték, megjelent egy nagyon elismert tudományos lapban, nem cáfolták meg, akkor miért kell a fogalmakkal szórakozni egyeseknek?. Tudták a dolgukat, biztos tudták miért végezték el Y kromoszómára, és hogy vették bele az ős európai haplotipus dolgot amit írtak.
Elvégre elismert genetikusok, akiknek a nevét is olvastam, és mind elismert, nem hülye embernek mondják őket.
( persze az elismertség sokszor cenzura kérdése , én se most jöttem le a falról, de ha már nem lett a teszt nevetség tárgya, pláne ha magyar vonatkozása van, akkor egy újabb bizonyítékot kaptunk, "sajnos" megint külföldről )

TEhát...


EGyébként kedves Rékabea

"Vajon a szemita -géneket is kilehet mutatni ilyen módon ? -
Vajon mennyi szemita génje lehet a németek(germánok) társadalmának, vagy a latinokénak ?
Erröl ugye nem szól Semino !

Tudjátok, miért zárta ki a judeo-keresztény apajogú
társadalom a NÖt - mert a nö (a) szivével gondolkozik- és mert az IGAZSÁG is a szivböl fakad,- nem kivánatos a hazug apajogú társadalmakban."


Látom nem tetszik neked ez az apa jogú társadalom, mert "elnyomják" a nőket. Ez meg csak egy nő fejében van.

A tény az tény, a származást, stb az apai Y kromoszóma alapján tudják biztonságosan vissza követni, ezt így csinálta a jó isten, vagy legalábbis mai tudásunk szerint nem lehet mit kezdeni vele.

Ez nem a nők újabb kirekesztése hanem genetika.
Az hogy a kereszténység mai formája miért nyomta el a nőket, vallási fanatizmus stb, az alma esete stb ezt ismeri mindenki, de ezért nem az apa jogú társadalom a hibás. Ha mást nem, Árpád magyarjai, Atilla hunjai ( magyarjai ) Szkíták stb is apa jogú társadalmak voltak, még se nyomták el a nőket.
A keltáknál plusz még vezetők is lehettek.

( Egyébként, az megint csak tény, hogy bizony egy nő sok bonyodalmat tud okozni egy férfi életében, gondolkodásában stb :) )
Idézet
 
 
Subartu
#26 VÁ: Gálok eredeteSubartu 2012-08-27 00:21
Kedves Rékabea,

Nagyon fontos meglátást hoztál be a nő mint anya és mint a lelkiség továbbadója formájában. Mégsem hiszem, hogy önmagában megállná a helyét. Nem azért, mert nem igaz, hanem mert csak részben igaz. Ma és az elmúlt pár ezer évben is erősen férfiközpontú társadalmak alakultak ki. A nő szerepe jóval kisebb volt a gyerekre hatásban, mint egy mai "modern és felvilágosult" nő azt feltételezi. Azonkívül ma is tömkelegével vannak olyano nők, akik jobban tennék, ha semmit nem adnának tovább a gyereküknek, de ez már más tészta. A genetika szerepét illetően ne felejtsük el, hogy a mai embert, sőt a korábbi sikertelen prototípusokat is feltehetően genetikai úton alakították. Erről nem csak a bibliában olvashatunk, hanem a keleti ősi iratokban is. A testnek egyik elemét sem szabad alulbecsülni: sem a látható fizkai testet, sem a nem látható testeket, mint amilyen az érzelemtest (asztráltest, ismertebb néven). A genetikai vonatkozás szerintem nem elhanyagolható, sőt.

Kedves Hungarus1 - sok beszédnek sok az alja. A Semino féle tanulmány egy rendkívül korlátozott számú vizsgálati mintán alapszik, és jelentős részben az anyai - mitochondriális - DNS ún. haplotípusait hasonlítja össze. Semino munkatársai között vajon ki az a Czeizel A? (Andrew=Endre?)

Az apai vonal öröklődése sokkal megbízhatóbb férfiágon, mert az Y kromoszómát biztosan az apjától kapja egy férfi, de egy X kromoszóma lehet nagyapai vagy nagyanyai egyaránt. Nehéz téma ez, és nem éri meg túl sokat foglalkozni vele. A mostani háborúban (amley az emberi tudat szintjén zajlik) szinte mindenki áldozat. A cselekedetekből visszakövetkeztetve a magyar lakosság talán 2%-a élte túl gondolkodó emberként az elmúlt évszázadok tudati szőnyegbombázását.
Idézet
 
 
Rékabea
#25 VÁ: Gálok eredeteRékabea 2012-08-26 19:41
"Azonban az őslakosság a római hódítás hatására, kultúrális izolációja következtében romanizálódott, gondolkodása szemetesedett-szemitásodott."

Igen, - és kik voltak a rómaiak szerinted "Ködszurkáló" ?- A rómaiak(latinok - szemita népek voltak, akik Kr.e.600-ban, amikor
a médek (hun-magyar testvér népek) összefogtak és megdöntötték az elnyomó asszir birodalmat minden irányba szétspricceltek és elözönlötték többek között a mediterrán területeket is, mivel ezek eröszakos, hóditó, parazita népek voltak az öslakosságot uralmuk alá hajtották elvéve annak kulturáját és meghamisitva történelmét. - Söt még
az uralkodó osztály nyelvét is rá kényszeritették, ugy a rómaiak(Latinok) mint a németek(germánok).
Ugy, ahogy nem lehet ma Szlovákiában csak szlovákul beszélni és Romániában csak románul.

Jó, ez a vita, amit itt folytattok.
Ki okosabb, vagy jobban informáltabb a másiknál, nem de URAIM !
Apajogú, meg anyajogú.
Mitokondriális DNS és kromoszomális DNS.- Komolyan mondom elképesztö !

Vajon a szemita -géneket is kilehet mutatni ilyen módon ? -
Vajon mennyi szemita génje lehet a németek(germánok) társadalmának, vagy a latinokénak ?
Erröl ugye nem szól Semino !

Tudjátok, miért zárta ki a judeo-keresztény apajogú
társadalom a NÖt - mert a nö (a) szivével gondolkozik- és mert az IGAZSÁG is a szivböl fakad,- nem kivánatos a hazug apajogú társadalmakban.

" A gondolkodás megváltozása jelenti a szemitásodást. Az anyai ágon történő származásvonal nyilvántartása, az anyai gondo(l/s)kodás és hagyományőrzés képes mindkét értékrend átörökítésére és genetikai kódolására. "

Hát URAIM, ilyen zürzavar csak egy férfi agyában születhet meg !!

A judeai férfinépnek a következö hozzáállása van
a gyermek nemzéshez :
"Ha egy gój ( nem judeai) nötöl lesz gyereked -akkor az az Ö gyereke, - ha ugyanez törénik egy judeai nötöl akkor az a gyerek a tiéd is !!!!"

EZ AZT JELENTI URAIM; HOGY EGY GOJ ASSZONY NEM KÉPES A JUDEAI(SZEMITA)
HAGYOMÁNYOK ÉS GONDOLKODÁS TOVÁBB
ADÁSÁRA. - EGYETLEN EGY NÖ SEM KÉPES EGYSZERRE KETTÖ - RÁADÁSUL EGYMÁSSAL
TELJESEN ELLENTÉTES ÉRTÉKRENDET ÁTÖRÖKITENI.

Viszont az is egyértelmüen kitünik ebböl, hogy a nö
átörökitö szerepe nagyobb, többet nyom a latba.
Ezt nyilván tudják a szemiták, mert csak nézzük végig a történelmet, hogy hány helyen "dobták be a nöt" a szemita apajogúak, hogy ilyen módon több
hatalomhoz, pénzhez, gazdagsághoz jussanak.
És erre a szemita asszonyok mindig kaphatóak voltak, hiszen az ö társadalomukban a nö közös tulajdon volt.
Ajánlom olvasásra BaráthTibor : A Magyar Népek Östörténete
Idézet
 
 
Hungarus1
#24 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-26 16:37
Mondtam, hogy ez a cikk fent volt ezen az oldalon, de mivel látom nem olvastad idézek még egy szövegrészt:

"Genetikailag olyan, hogy "indoeurópai" nem létezik. Nincs "szláv" sem, csak "európai", és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, "őseurópai". (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az!)

Géneket nem lehet "kölcsönözni", "átvenni", hamisítani, csak és kizárólag örökölni!
"A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg." - olvashatjuk a Magyar Tudomány említett számában. "

Ez alapján nem csak Budapesti mintát vettek,
( eszedbe se jut hogy esetleg szándékosan 50 Budapesti mintát említenek csak? ) 132 férfi 84 nő stb, köztük palócok, akik aztán nem Budapestiek, plusz még a székely minták, és mivel nőtől is vettek mintát így tényleg teljes körűen végezték a kutatást,


De amit te mondtál az is fontos: hogy nem a magyarok miatt végezték el, tehát őket nem lehet magyarkodással vádolni.

Egyébként genetikusnak tetszik lenni, hogy ennyire ért a dologhoz? EGyébként értem mit mondasz, de lehet akkor hogy ez a czeizel gyerek kavart valami össze a fogalmak körül amit te mondasz.

De lényeg, hogy Y kromoszóma alapján végezték el vagyis apai ágon, tehát az adat hiteles, mivel teljesen függetlenül végezték el ( nincs magyarkodás ) mást kutattak ahogy te írtad és még is ezt kapták eredményül. Akaratukon kívül igazolták ős európaiságunkat, azon belül is a kárpát medence. Amit már annyi tudomány ág igazolt, a genetika csak egy a sok közül, ideje lenne tény ként kezelni, és ezt tanítani !
Idézet
 
 
Subartu
#23 VÁ: Gálok eredeteSubartu 2012-08-26 03:44
Idézet - Hungarus1:
Valamit nagyon rosszul olvastál, ...


A lényeget illetően továbbra is aza a véleményem hogy a vakoknak nem muszáj eszet osztani világtalanok számára. Az, hogy 8 genetikus vagy 10 genetikus mit mond, teljesen mellékes, az igazságot nem darabra mérik (10 ből 9-en mindig ugyanazt a szárnyasbetétet ajánlják).

Kár lenne összekeverni a mitokondriális DNS-t a kromoszomális DNS-sel. A rockefeller-félék által megrendelt tanulmányokat elsősorban az anyai öröklési vonalat tartó parazita kisebbség miatt végezték el, és nem a magyarság vagy más nemzet kedvéért.

Érdemes megsasolni az eredeti Semino és mtsai által készített tanulmányt, hamar rájön az ember, hogy vita csak információhiány esetén lehetséges:
ncbi.nlm.nih.gov/.../10854093

Megjegyzem, a tanulmány mintegy 50 fős budapesti mintát említ az Y kromoszóma adott kódsorozataival kapcsolatos vizsgálatok alany-számosságára (12f2, 49a,f) ami egyrészt nem igazán jelentős minta arány, másrészt a mostani főváros lakosságának jó, ha 70%-a magyar.

Zrinyit illetően nem értem, hogy miért én tájékozódjak helyetted. Első olvasatra úgy látom, összekutyulod a dolgokat, hiszen a szigetvári Zrinyi soha nem írt egy büdös sort sem, bár kicsit tudott írni. Az öccse nem fordíthatott semmit, mert nem volt neki. Ő volt a legfiatalabb. A legidősebb testvére a mohácsi síkon veszett oda, János bátyja pedig jóval utána. A Zrin várából kinővő jelentéktelen kis grófi család, amely Nikola (vagy ma már Miklós) előtt sem vagyont sem birtokot nem tudott felmutatni a birkaszaros dolinákkal teli értéktelen hegyoldalakon, kizárólag a habsburg Ferdinándtól kapott birtokok révén gazdagodott meg. A magyarszeretetükről ismert habsburgok császára pedig nylván a nemzetnek tett hatalmas szolgálataiért tömte Nikola zsebeit. Más kérdés, hogy leszármazottai már magyarok lettek, de az itt élő zsidók közül is rengeteg vált jóravaló, tisztességes magyar hazafivá. A magyar nyelv, a nemzeti lelkületünk, a Kárpátanya kisugárzása hosszú távon mindenkire hat - de nem 1 generáció alatt. A költő Zrinyi vagy Ilona, a dédunoka is a 4. generáció volt.
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#22 VÁ: Gálok eredeteKödszurkáló 2012-08-25 23:24
Nagyon köszönöm Subartu hozzászólását, mert világossá teszi, hogy itt kétféle hagyomány szerinti származás-levezetés felett zajlik a vita.

Az egyik hagyomány a zs1dó gondolkodásból vált általánossá napjainkban. Ez az anyai vonalon tartja nyilván a származást és a zs1dó gondolkodásnak megfelelően elsősorban anya(g)i szempontokat vesz figyelembe. Ennek nagyon jól megfelel a genetikai vizsgálatok anyai mitokondriális génszakaszok keresésével operáló módja.

A másik hagyomány az apai ágon nyilvántartott származást tekinti mérvadónak. A kettő közti különbség jelentős. Ugyanis az anya(g)i szempontok itt kerülnek szembe a szellemi szempontokkal. A zs1dó gondolkodás szűklátókörű, törzsi szemlélete az anyagbaragadt gondolkodást erősíti, míg a szkíta/szittya/szaka gondolkodás a jézusi tanításnak felel meg, miszerint: a szellem az ami megelevenít. Ezt pedig csak az apai ágon nyilvántartott származás, az apai génállomány hatásának elismerése biztosíthatja. Ugyanis napjainkra az is kiderült, hogy a génállomány a szellemi hatások befolyása alatt állva képes változni. A szellemi hatások pedig akkor is jelen vannak, ha csak a törzsi szemléletet közvetítő anyai gondolkodás és származástudat van jelen. Ezért írtam korábban, hogy a katonai jelenlét demográfiai hatása a helybéli nőkkel való kapcsolatban egy hun származástudatot, illetve az őslakosság hun eredetét felfrissítő - szellemi és vérségi - hatást jelentett. Ebben az értelemben pedig nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nyugat-európai, romanizált kelta-hun népesség származástudata megerősödött a hun katonai jelenlét és államszervezés hatására.

Sokat töprengünk azon, mi baja velünk a világnak. Mert, hogy valami baja van, az biztos. Ennek következményeként nem kell csodálkoznunk azon, hogy a hivatalos történelem minden lehetőséget megragad arra, hogy az európai civilizációra gyakorolt hun-magyar hatást elrejtse, elhazudja. Pedig európai jelenlétünk, Kárpát-medencei nyomaink 30-40.000 évre mennek vissza. Ennek alapján teljesen igaza van Rékabeának Európa őslakossága tekintetében. Azonban az őslakosság a római hódítás hatására, kultúrális izolációja következtében romanizálódott, gondolkodása szemetesedett-szemitásodott. Ebben a helyzetben következett be a hun vérfrissítés. Rékabea álláspontjában a hibát ott látom, hogy ő szemita népek beözönlésével magyarázza a történelmet, holott a hun-magyar ősnépi jelenlétet hangoztatja. Ennek az ellentétnek a feloldását az jelenti, hogy be kell látnunk, a szemitásodás-szemetesedés a hun-magyar népesség esetében is megtörténik, mint erre napjaink is számtalan példával szolgálnak. Nem kell ehhez kitudjahonnan népeket idehozni. A gondolkodás megváltozása jelenti a szemitásodást. Az anyai ágon történő származásvonal nyilvántartása, az anyai gondo(l/s)kodás és hagyományőrzés képes mindkét értékrend átörökítésére és genetikai kódolására. Nem véletlen, hogy a szentháromságból kitagadott anyát az illuminátus nőmozgalom manipulálja napjainkban. Általuk kerül átörökítésre a következő nemzedékbe a szülők elszemetesedő/szemitásodó gondolkodása, világfelfogása.

Ha ezzel tisztában vagyunk, akkor az is világossá válik, hogy kinek érdeke a közös eredet tagadása.
Idézet
 
 
Hungarus1
#21 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-25 15:15
Valamit nagyon rosszul olvastál, czeizel csak felhasználta könyvében ezt a 2000 ben amerikában 16 genetikus által elvégzett tanulmányt:

2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

( tehát nem a te zsidó bérencnek mondott czeizeled végezte el hanem felhasználta a már meglévő eredményt )

És azért nem hiszem, hogy 16 genetikussal illendő vitatkoznod.

Zrínyivel kapcsolatos megállapításodat, támaszd alá valamivel, írj ide cikket, oldalt tanulmányt ami igazolja hogy habsburg kutya volt.
Tudott magyarul, az öccse fordította le műveit magyarról horvátra.


Továbbá mit is írtál?
" mert a női X kromoszóma örökíti a bűnöző génjeiket"

Még szerencse, hogy a férfi Y kromoszóma alapján végezték a vizsgálatot. :)

( Apai vérvonal: (apai leszármazás) az Y kromoszómán lévő gének illetve DNS szakaszok allélikus változatainak meghatározásával lehetséges, mivel az Y kromoszóma apáról fiára öröklődik. : idéztem egy tudományos szótárból )

Tehát, amerikai genetikusok ( akiket nem lehet magyarkodással vádolni ) Y kromoszóma alapján végeztek egy vizsgálatot amit Czeizel csak felhasznált egy könyvében.
Idézet
 
 
Subartu
#20 VÁ: Gálok eredeteSubartu 2012-08-25 12:38
Idézet - Hungarus1:
Nos látom nem tudtok leszakadni erről a nyugati rokonainkról,

Akkor mondok még egy érvet amivel aztán télleg nem lehet vitatkozni :

A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint:
"-A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja.
-A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, - és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utódja." (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)


Ha már vitatkozni nem lehet, az esetben tekintsük észrevételnek a következőket:
1. Ceizel zsidó véleményére két okból sem adnék. Egyrészt mert nem megtévesztett kis-zsidó, hanem tudatosan kártékonykodó, helyzetbe hozott talmudista.
2. Ceizel pénzért bűnözött, és az én szememben egy bűnöző - főleg, ha gyerek meg szervkereskedelemben vesz részt - az csak bűnöző marad, és nem adok a szavára. Mégha leírja, akkor sem.

Picit mögénéznék néhány fogalomnak, amellyel úgy dobálóznak egyesek, mintha értenék, mint jelent. A haplotípus megjelölés naon tuományossan hangzik, valójában az anyai kromoszómák együtt öröklődő génjeit, génszakaszait értjük alatta. Tehát azokat az egyedeket, ahol az A, B, és a C gén vagy annak azonosítható szakaszai együtt öröklődnek, együtt vannak jelen egy sejtben.

A mitokondriális génszakaszok öröklődésének korlátait az jelenti, hogy csak az anyai sejt mitokondriumainak az örökített génszakaszait lehet vizsgálni. A spermiumok (hímivarsejtek) nem rendelkeznek mitokondriumokkal, egy darabbal sem. Mitokondriális ribonukleinsav darabkát emiatt mindenki csak az anyukájától örökölhet. Ebben az összefüggésben már jobban érthető, hogy a baszkok, vagy más szittyamagyar leszármazottak miért nem tűnnek annyira közeli rokonoknak "mitokondrliálisan" - Atilla nagyfejedelem harcosai ott letelepedett mintegy 300.000 harcosa sok mindent vitt magával, de mitokondriumot nem tudtak örökíteni a születendő gyermekeiknek. Ettől függetlenül közeli rokonaink, hiszen a Magyar apai ágon tartja a leszármazási vonalat (X fia Y) a zsidó alfajtól eltérően, ahol az anyai leszármazási vonal a döntő, mert a női X kromoszóma örökíti a bűnöző génjeiket. Ezért nem szabad zsidó ifjúnak gój nő mitokondriális DNS-ét megkapnia.

Zrinyire meg nem hivatkoznék, egyszerűen egy mohó habsburg kutya volt, aki meghosszabbította nemzetünk szenvedését. Ferdinánd kutyájaként kivégeztette Katzianert, aki a déli területeken a habsburg igát lerázta volna. Ferdinánd halála után Miksától megkapta méltó büntetését, hagyták meghalni a szigetvári ostromban, miközben Miksáék 80.000 fős sereggel meresztették a seggüket Győrben. Zrinyi még magyarul sem beszélt csak a ravasz Ferdinánd által a déli részen adományozott birtokait védelmezte. Legyünk óvatosak az elmúlt 1000 év "hőseivel" mert ebben az időben semmi nem az, aminek látszik.
Idézet
 
 
Hungarus1
#19 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-25 10:17
Hopp ez lemaradt még de ez is fontos :

Az Eu19 haplotípussal kapcsolatosan megemlítendő, hogy az nem csak Európában fordul elő. Tekintélyes frekvenciákkal találkozhatunk Észak-Indiában, Pakisztánban és Közép-Ázsiában is, ahol egyébként a marker legnagyobb gyakoriságát éri el.

Ezek azok a területek, ahol a szkíta, szaka, sumer, hun, szabír, pártus stb. kultúra kisugárzott és történetileg, régészetileg is kimutatható a jelenléte.

Tehát ez alapján, nyugatra nem volt jelentős vándorlás
( leszámítva talán az etruszkokat, de ugye őket is később elnyomták, beolvasztották , "romanizálták"- szegények :P , így az ő nyomuk is "csak" kulturális )

Az, hogy keltákkal miért van mégis kapcsolatunk? Egyszerű: szomszédok voltak és kész és mivel a mi őseink hatottak rájuk jobban, ez esetben is mi tanítottunk! Amit megőrizhettek, akár egy isteni alakban,
( mint a ma finnugornak mondott népek- amint ezt Bakay Kornél és Pap Gábor is meg állapította- ő még látta is ) akár nyelvi, vagy motívumokban stb
Idézet
 
 
Hungarus1
#18 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-25 10:07
Nos látom nem tudtok leszakadni erről a nyugati rokonainkról,

Akkor mondok még egy érvet amivel aztán télleg nem lehet vitatkozni :

A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint:
"-A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja.
-A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, - és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utódja." (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. oldal, 3. bekezdés.)

További fontos megállapítása volt a Semino-féle vizsgálatnak az, hogy az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14) jelű gén a magyarokból teljesen hiányzik!


Eddig tiszta sor, ez a magyar gén ( leszámítva a TAT gént ) , ős európai gén:

"2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

1. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak!!

2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus - őskőkori genetikai marker, a magyarokban, legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal).

3. A magyar nép legközelebbi - genetikai szinten igazolható - rokonai a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép. (Mit mondott Zrínyi?: Horvát vagyok, tehát magyar! Zrínyi a szkíta jogfolytonosság okán még tudta mit beszél.)


És miért jött ez az eredmény? A mai ukrán területen valóban nagy számú szittya lakosság volt, aminek a géne megmaradhatott az ukrán szlávokban. A lengyelek ugyan így. A horvátok meg a szarmatáktól( akik szintén szkíták voltak ) eredeztetik magukat, ott csak a későbbi elit lett szláv.

( Ez a cikk, itt volt fenn ezen az oldalon.)

Na már most, aha ezek a gének nincsenek meg
( már pedig e tanulmány szerint nincsenek ) a nyugati népekben
(márpedig az alapján amit ti mondok, hogy nem csak az elit volt szittya hanem a teljes lakosság, akkor lennie kéne bennük ) akkor ők genetikailag nem rokonaink

Csak az elit volt az, aminek a géne idővel felszívódott,felhígult ezért nincs meg bennük vagy csak minimálisan,ugyan ez elmondható a kulturális nyomokra is, megfakult, más értelmet adtak neki stb.
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#17 VÁ: Gálok eredeteKödszurkáló 2012-08-24 20:33
Idézet - Rékabea:
Ekkora badarságot még nem hallottam -


Érdemes volt idelátogatnod!

Ha csak ennyit értettél meg az egészből, már az is nagy szó.
Idézet
 
 
Zoli
#16 Gallokról Barabási LászlótólZoli 2012-08-24 18:07
Olvassunk néhány idézetet a neves törtésztől is a Gallokról.

(Barabás László Az emberiség története II. kötet; 310/311. oldal részlet.)

..."A mai Ukrajna területén évezredek óta ott él a szkíta-gall népesség a Moldvai jászok, szarmaták szomszédságában. A Habsburg ház nagyon is jól tudta, hogy ott a magyarokkal rokon népek laktak. Be is kebelezte a birodalomba. Osztrák csapatok és magyar huszárezredek állomásoztak. Onnan szöktek huszáraink, hogy részt vehessenek az 1848-as szabadságharcban.
A nyugaton élő galaták nagy országát ismerjük ma Galliának. Hatalmas területet népesítettek be. Tessék megfigyelni, hogy miként nevezték el a körülöttük élő népességet a latinok.
"Gallia, a gall (kelta, galata) törzsek lakóhelyének általános neve. A római íróknál azon területet jelenti, mely a mai Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát a Rajnáig, Svájcot s Felső-Olaszországot az Etsig foglalta magában. Ez utóbbi rész, melynek sajátos neve Gallia cisalpina (Alpokon inneni G.) később egészen össze olvadt Itáliával. A lakók bő" hosszú bugyogója miatt bracata, hosszú hajuk miatt pedig, comata néven is előkerül. Határai: északon a La Manche csatorna, Calais-i csatorna. Keleten a (Rajna) és az Alpes; délen a Lyoni öböl, s a Pireneus hegység; nyugaton a (Biskaji öböl).
Gallia lakosai szövetségeket alkottak; legfontosabb törzsszövetségek voltak az ország közepének keleti részén lakó héduok és szequánok, a Szajna és Rajna közt a belgák, Normandia s Bretagne vidékén az aquitánok és venetek, a Szajna s Mosel közt a rémok, mellettük a trevirek, a Szajna és Schelde közt a vitéz nerviek és menapiak, a Loire forrásánál az arvernek.
Az Oceanus Germanicus partján az armorikok, morinok, batávok laktak. Gallia cisalpinában a Padustól (Pótól) északra aszalasszok, inszubrok, cenomanok, venetek s az Istridig terjeszkedő karnok, délre aligurok, taurinok, ilvatok, bojok, lingonok laktak." (PL)

Sorolják, sorolják, sorolják őket. Úgy néz ki, hogy az egész közép és nyugat Európában ők éltek. Külön népesség volt, sok törzsre szakadt. Ezekkel a "tudományos" magyarázatokkal nagyon jól el lehet kendőzni, hogy a szkíták, pelaszgok, siculok, etruszkok, kelták, gallok, egyazon ősnép gyerekei. Azt, hogy az állítólag külön etnikum hunok is ebbe a családba tartoztak, de a csángók, az Amerikába vándorolt, az Ausztráliában, Közép-Afrikában, Kínában, Indiában élő népek egy nagy egységet alkottak.

(Barabási László Az emberiség története II. kötet; 311. oldal részlet.)

Hanem van egy gall szokás, amelyik megdönthetetlen bizonyíték arra nézve, hogy a gallok ugyanúgy, mint a vikingek még évezredek távlatában is távol érezték magukat őshazájuktól. Ez pedig a temetkezés. Amikor valaki otthon halt meg a földbe temették. Az idegen vidékeken elhunytakat elégették, s csak a hamvait vitték haza.

(Barabási László Az emberiség története II. kötet; 313/314. oldal részlet.)

Sok a találgatás a gallok, kelták megérkezéséről Nyugat Európában. Ugyanakkor több nevük is van. Az Agathyersek állítólag külön nép. De csak állítólag. Mikor kerülhettek a mai területre ezek az emberek? A legenda szerint behatárolhatjuk az időt. Herkules tevékenysége, akit Nimróddal is azonosítanak, de a sumér Gilgamessel is az oroszlán jegyére esik. Ekkortól kezdődhetett az ők kirajzásuk is. De nemcsak a mai Franciaország területén találhatjuk a gallokat. A mai Baszk Spanyolország állítólag "legbarbárabb" törzseként ott találjuk őket. Mikor is volt a Föld az Oroszlån jegyeben? Úgy tizenhárom, tizennégyezer evvel ezelött, Ekkor jelenik meg az aga törzs, a gall. Az otthon maradt népesség , a feszek megmarad szkita neven. Tehåt a legösibb az aga törzs, vagyis az at ya, a kiinduló nép. A Gallok őse.

(Barabási László Az emberiség története II. kötet; 315. oldal részlet.)

Dr. Gh. Dumitroaia régész, a híres Kukuteni kultúrát feltáró Piatra-Neamti múzeum hálózat igazgatója 2003 nyarán a lakásomtól nem messze lévő váracska féltárasán vett reszt. Meglåtogatott a Kolozsvåri Dr. Lazarovics és a Moszkvából érkezett, Dr. Valerij Cavruc-al együtt. Aranyozott bronzgolyót találtak. Mellékesen megjegyezték, hogy furcsålljåk a székelyföldi apró váracskák rendszerét, Ilyet csak a Gallok életterében, de különösen a földközi tenger északi partvidékein láttak. Akkor még én sem ismertem az okát. Később találtam meg az összefüggéseket.

(Barabási László Az emberiség története II. kötet; 317. oldal részlet.)

Hogy mennyire törtek be Gallia területére a vándor népek? A magyarázatok legtöbbször feltételezéseken alapulnak. Hogy miért? Épp azért, mert az ellatinosodott római eszmék ellen, kezdtek keményebben fellépni az ősnép különböző ágai. Arról mély csend, hogy a hatalmas Róma és Bizánc bizony adót fizetett a hunoknak az 5. sz.-ban.
Idézet
 
 
Rékabea
#15 RékabeRékabea 2012-08-24 15:58
Ekkora badarságot még nem hallottam -

"Mivel elsősorban katonákról van szó, ezért a helybéli lányokkal való kapcsolatból származó utódok ugyan őrizhették hun eredetük emlékét, viszont a hagyományokat átörökítő édesanyák révén beolvadtak a terület őslakosságába. " -

A terület öslakossága is hun-magyar illetve kelta-magyar volt - nem volt itt semmi szégyelni való a hunokkal kapcsolatban - volt azoknak a gyerekeknek jó hun-magyar apukájuk- nemcsak anyukájuk.

Dehogyis nem volt gót nép - és az nem testvér népünk volt, de nem ám !!! - A gót, d(teusch), a germán, - a svéd, az angol-szász, a latin -római - mind-mind szemita (asszir és héber) népek voltak- ezek beházasodtak az öshonos
kelta-hun-magyar népek elitjébe is és igy rokonságuk révén bomlasztották meg annak ösi kulturáját és vették kezükbe a hatalmat - igázták le tették rabszolgává
az öshonos népeket, - akik mind a hun-magyar- szkita népszövetség testvér népei voltak.

Ezek aottak aztán államokat - elöször német-római birodalom néven - csak mi mondjuk, hogy német, - senk más ugyebár !!!! (különben germán, deutsch) -nagyon érdekes !! - vajon miért !! azért mert a NÉP !! - hun-magyar -(német!) -volt, mert az ott hun-magyar -terület volt !!! - csak a germán, a teuton a got megbomklasztotta a hunmagyar elitet-
majd átvette töle a hatalmat - nevezi országát - D(teusch)landnak ( a szemita teuton) - Germanynak ( a szemita angol-szász) - az hun-magyar népektöl ellopott kultúrát pedig elnevezte gót-stilusnak - a szemita gótok után . - MÉGIS MIT GONDOLTOK
MIÉRT NEM LEHET KIEJTENI AZT A SZÓT, hogy SZEMITA NYUGAT-EURóPáBAN ?!!!!

Egyébként a keltáknak- egy törzsöknek volt egy Nemed (Nimród - "Nemzö rúd" !!) nevü istenük
amely hangzóváltozással akár Nemet/d - Német
névre is hallgathatott.

Szerintem olvassátok inkább Tácsi Istvánt
www.fiberweb.hu/taara
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#14 HungarusnakKödszurkáló 2012-08-23 22:52
Tóth Gyula kutatásainak követése a következő megállapítással ismét a címben szereplő témára irányította figyelmemet:

"Teljesen egyértelmű tehát, hogy semmiféle gót nép nem létezett! Az a nép, melyet a hálátlan utókor gótnak tart, valójában Attila dicsőséges hun népe volt."
Forrás: maghreb.blog.hu/.../...

A hivatkozott tanulmányban megállapítja, hogy az európai hun jelenlét történelmi lenyomatai hat évszázadban felismerhetőek, az átfogott időszak 532 év. Ez az időtartam nem csupán kultúrális hatásában, hanem demográfiai, népesedési szempontból is igen figyelemreméltó. 21 emberöltő alatt a hun eredetű népesség létszáma megsokszorozódik. Mivel elsősorban katonákról van szó, ezért a helybéli lányokkal való kapcsolatból származó utódok ugyan őrizhették hun eredetük emlékét, viszont a hagyományokat átörökítő édesanyák révén beolvadtak a terület őslakosságába. Korábbi tanulmányaiban ráirányítja figyelmünket arra a jelenségre, amelyet saját népnevünk különböző változataiban alkalmunk van jól ismerni. Nem tartom merész feltételezésnek, hogy a különböző elnevezések tudatos alkalmazásával is igyekeztek eltüntetni a hunok nemkívánatos nyomait, amint Atilla és népe vérszomjasságát is ellenünk terjesztették, akárcsak Szent Orsolya és a 11 ezer legyilkolt szűz legendáját is. Rossz hírünk keltésének és terjesztésének ezek évezredekre visszanyúló nyomai. Ugyanakkor arról is tudomást szerezhettünk, hogy Atilla kisajátítására a németek részéről is vannak kísérletek. Ha nem tekintik magukat hun származéknak, akkor milyen motíváció vezérli őket? Legutóbb (számomra) éppen Tóth Ákos egy 2005-ös előadásában említette a(z ó)német nyelvű Miatyánk 'Ata' szavának Atilla becézett alakjaként való magyarázatát. Tehát amíg mi szerénykedünk európai szerepünkkel, addig mások lopkodják hőseinket, történelmünket. Mi pedig igyekszünk korrektek lenni egy olyan játszmában, ahol a lapok cinkelve vannak régóta.
Idézet
 
 
Hungarus1
#13 KödszurkálónakHungarus1 2012-08-19 11:54
Amit leírtál teljesen egyet értek veled, e téren nincs vita köztünk, sőt az általad érzelmi válasznak mondott írást is támogatom, és nem tartom hibának sőt, hisz aki szereti hazáját az érzelmi alapon ír saját nemzetéről ami természetesen nem baj, hanem erény, addig amíg nem mellőzi a tényeket.

Persze, hogy rengeteg néphez van közünk, kulturálisan nyomot hagytunk bennük, hisz ős nép vagyunk a kárpát medencében, mi rajzottunk szét, mi teremtettük meg az első európai magas kultúrát melyet szittya őseink terjesztettek, osztottak meg más népekkel önzetlenül. ( az más kérdés, hogy ugyan ezek a népek később a fejünkre nőttek ).

De azt akkor is merész mondani véleményem szerint, ( csak hogy témánál maradjunk ) hogy a gál-frank stb népek egésze, genetikailag rokon. Az elit esetleg szittya eredetű Atilla révén, de magához a népekhez "csak" kulturálisan van közünk, illetve pontosítva, hagytunk bennük valami ősi nyomot, amit mára már elfelejtettek vagy másképp értelmeznek.

Amiket felsoroltál még népeket, sokról én is hallottam illetve szorgosan olvasok a témában, de egy nagyon fontos mondatod muszáj kiemelni:

Azért mert rengeteg néphez kulturálisan közünk van, ( vagy esetleg még rokonnak is tartanak ) az nem azt jelenti, hogy mindenki magyar!

Nem a magyarság ellen teszem megjegyzéseim ( pl ebben a cikkben ) hanem éppen a magyarságért szólok, ne essünk abba a hibába hogy mindenkit magyarnak akarjunk beállítani mert kulturálisan közünk van hozzájuk és ezáltal megalapozott támadó felületet adva a magyarság ellen ténykedőknek ( hogy "magyarkodunk" ).

Maradjunk, a tényeknél , ős nép vagyunk a kárpát medencébe, nyelvünk is itt őshonos, innen vándoroltak el véreink, hintették el őstudásukat szerte a világban illetve más honnan szerzett tudással tértek aztán haza többször is ( én 4-et tartok kézzelfoghatóan bizonyíthatónak ) de azért mindenki nem magyar ( még ha jobban is járnának vele ).
Idézet
 
 
Ködszurkáló
#12 Hungarusnak-1Ködszurkáló 2012-08-18 22:21
"Még példa a bajor esetre, észak india ott is van egy 30 000 fős réget ami hunnak tartja magát, svájcban megint csak van egy kis falu, de értelem szerűen a teljes svájci illetve indiai társadalom nem hun. "

- Nem csak észak indiában vannak magukat hun/magyarnak tartó népek, hanem a világ számos országában. A Föld sok országának lakossága a magyarokat nyugatra szakadt testvéreinek tekinti. Kína ősi kultúráját részben a hunoknak köszönheti. Korea népe testvérnek tekint bennünket. Móricz János Dél-Amerikában találkozott olyan őslakosokkal, akikkel magyarul szót értett. Simon Pétert Észak-Amerikában szólította meg egy indián asszony, hogy érti a magyarul folytatott beszélgetésüket. Vajon csak véletlen lenne-e, hogy a baszk, a kurd, az olasz és a magyar nemzeti szinek azonosak? Véletlen-e, hogy Kurd volt Hunor és Magyar testvére? Véletlen-e, hogy Kurd nevű település van Tolna megyében? Véletlen-e, hogy a Föld számos pontján van magyar földrajzi név, amint azt a Tamana kutatás bizonyítja? Véletlen lenne-e, hogy a szicíliai és más népviseletek azonosságot mutatnak magyar népviseletekkel? Véletlen-e, hogy az önrendelkezésükért küzdő, elnyomás alatt élő népek a magyarsághoz hasonlóan: ősnépek? A Dél-Amerikai indiánok kultúráját azért kellett elpusztítani, mert a spanyol Habsburg uralkodó felismerte, hogy magyarul íródtak. A magyar nyelvről kimutatták, hogy a legrégibb ismert nyelv, a sumír nyelv legközelibb utódja. A magyar nyelvvel való azonosságot olyan kutatók munkássága alapján állapították meg, akik nem beszéltek magyarul. Az egyiptomi hieroglifák magyarul olvashatók, amint azt Borbola János bizonyította. Kijelenthető, hogy a magyar: ősnyelv. Mario Alinei professzor kimutatta, hogy az etruszkok, Itália őslakosai a Kárpát-medencéből származnak, nyelvük magyar volt. Varga Csaba ugyanezt az ógörög nyelvről mutatta ki és az angol nyelvben 1200 olyan szót azonosított, amely a magyarból származik. Az Arthur király mondakörről kimutatták, hogy a Kárpát-medencéből Britanniába vezényelt jazig/jász nehézlovasság révén került oda. Atilla királyt a germánok magukénak tekintik.

Persze mindez nem jelenti azt, hogy mindenki magyar volt. De azt igen is jelenti, hogy a magyarság máig kimutathatóan, jelentős mértékben otthagyta nyelvi, kultúrális lenyomatát a világban. Persze nem is kellene ezzel annyit foglalkoznunk, ha ez annyira természetes módon lenne nyilvánvaló, hogy bármelyik érettségizett fiatal az általam soroltnál kétszer-háromszor hosszabb listát tudna kapásból sorolni, bárhol a világban. Nem kellene ezzel annyit foglalkoznunk, ha a világ történészei nem éppen azon dolgoznának, hogy a magyarság kultúrális hozományát hogyan lehet átjátszani más, fiatalabb nemzetek javára. De most foglalkoznunk kell vele!

Amikor majd a magyarság történelmi szerepének tárgyilagos felmérése és bemutatása meg fog történni, akkor fog eljönni azoknak a népeknek az ideje, akik most tőlünk lopkodnak dicső történelmet, himnuszt és hős királyokat. Akkor majd ezeknek a népeknek a történelméből kiemelésre kerülnek a kölcsönzött motívumok és az események a maguk pőreségében állnak előttünk. Akkor lehet majd tárgyilagosan arról beszélni, hogy ki hol volt és mit csinált, amikor ez vagy az történt. Amíg ez nem történik meg, semmi okunk, hogy a magunk szerepét kisebbítsük a történelemben, a népek kialakulásában. Sajnos sokan vannak, akik ezért kapják a fizetésüket. Társadalmi munkában való segítésükre nincsen szükség. Azt is beláthatjuk, hogy hiú ábránd azt várni, hogy majd egyszer megtudjuk, hol voltak ezek a népek és merről jöttek, mit hoztak magukkal. Ha ez tudható lenne, ha lett volna jelentős kultúrájuk, akkor nem lenne szükségük a hun/szkíta hatás elhazudására, kisajátítására. Ezért nekünk szükséges ennek a hatásnak a hangsúlyozása, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor mi sem vagyunk különbek a történelmünket lopkodóknál.

Tisztában vagyok azzal, hogy mindez erősen érzelmi, kevésbé tényszerű válasz Hungarusnak. Csupán arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy nem magunk ellen kellene a tudást (akinek van) használni, hanem a magyar nemzet érdekében. Mára rendelkezésünkre állnak olyan ismeretek, amelyek a tanított történelmi képet lényeges pontokon befolyásolják, módosítják. Be kell építenünk történelemképünkbe ezeket az információkat, vállalva esetleg az elfogultság vádját is, mert a hátrányos megkülönböztetésből elég volt.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.3%Austria 1.3%
United States 5.6%Canada 1%
Romania 4.9%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 1054
This Week: 1054
Last Week: 7754
This Month: 25390
Last Month: 20851
Total: 2526745

Belépés